Sunday, July 19, 2009

Rajasthani Joke

ईकर इक घरा माथे पावणा पधारया । राम-राम पछ घराळो पावणा न पुछ्यो -
थे दूध लेस्यो क चाय ? , दूध पावणा क्यो । १०-१५ पछ ओजू घराळो पुछ्यो -
थे दूध गाय रो लेस्यो क भेस रो ? , पावणा क्यो " किसो ही घलो भळा ही !!!"
ओजू १०-१५ मिनट पछ घराळो पूछे क शक्कर कती लेस्यो ?, " चिणिक , पावणा केयो ।
ओजू १०-१५ मिनट पछ घराळो आर पूछे क दूध तातो लेस्यो क ठंडो ? "तातो", पावणा केयो ।
ओजू १०-१५ मिनट पछ घराळो आर पूछे क, थे दूध काच रे गिलास माय लेस्यो क स्टील रा ।
जद पावणों आकथो होर बोल्यो , " अबार थो हु चालू , म्हाणे मोडो होवे, दूध ओर कदी पी लेस्या " |
पावणा री बात सुण घराळो माटो घणो खुश ओर बोल्यो ," अबार तो थे जावो भळा ही - थाणे मोडो होवे - पण आगली टेम
दूध पी र जाया !!!। पावणो लाइ माथो पकड़ अर् पाछो गियो।

2 comments: