Saturday, September 10, 2011

रटबा रो कारण

    रटबा री भारतीय संस्कृती पे "प्रो.  अरुण बागची" रो एक लेख पढयो |
ओ लेख आप अठे बाच सको  Anatomy of cramming (25 August 2011 ) |
   इरा  कि हिस्सा रो  भावार्थ (अनुवाद कोणी) रो प्रयास  अठे करू |

"रटबा री संस्कृती रो मुख्य कारण भणबा री भाषा ह |
स्वतंत्रता पेली,  सकुला माय  घणकरा बिसया सारू  अंग्रेजी भणबा री भाषा ही (अठे "प्रो बागची " रो अरथ बंगाल  हु ह ) |
बिसया ने समझन खातर, बिद्यार्थी पेली बीणे मायडभाषा माय अनुबाद करता |
ओ टाबर  ताई  घणो दोरो हो |  ईन कारण टाबर बिसय ने रटता अर परीक्षा माय बिया ही छापता |
ईसा  टाबर पछ मास्टर हुया, अर जिया बे सिख्या बिया ही टबारा ने पढाया |
ओ अग्यान रो भवर इया ही पिढीया ताई जीवतो रेयो |"

        राजस्थान माय टाबार अंग्रेजी हु हिंदी, अर  पछ   हिंदी हु मारवाडी अनुवाद करणो पडे |
  ओ तो double दोरो काम ह !!!!!
जद ही  घणकरा  टबारा रो जी  पढाई माय कोण लागे , जद हि घणकरा 9 -10 'वी ताई हि पढाई करे |
म्हारी दीठ हु समुचो लेख ज्ञानवर्धक ह, सगळा ने बीणे बाचबा री अरज करू |

No comments:

Post a Comment